Linhult

Naturreservatet ligger väster om Linhults by, cirka 2,8 kilometer nordost om Södra Råda kyrka. Området består av en barrblandskog med inslag av löv, främst asp men även lind och björk förekommer.

Berggrunden består av grönsten och skogen kan klassificeras som en kalkbarrskog. Förekomsten av grönsten har medfört att området är fullkomligt fullpepprat med hotade svampar av olika slag. I området finns bland annat svamparna Violgubbe, Bitter taggsvamp, koppartaggsvamp, sammetstaggsvamp, skrovlig taggsvamp och brödtaggsvamp vilka alla är rödlistade och föremål för åtgärdsprogram. Utöver dessa växer här minst 23 andra rödlistade svampar, samt 13 signalarter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Linhult men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • elda
  • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
  • inplantera djur- eller växtart
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 50 personer
  • anordna organiserad ridning. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016
Areal: Cirka 14 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Gullspång

Lindåsabäcken är ett kommunalt naturreservat.