Trilleholme Flatö domänreservat

Foto: Martin Fransson

Trilleholme och Flatö är två små öar som ingår i Kållands skärgårdars naturreservat.

Öarna är bevuxna med gammal tallskog som är orörd. Ett stort antal knotiga och flerstammiga träd förekommer, också omkullfallna och döda träd. Markfloran är artfattig men representativ för mager tallskog.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Trilleholme Flatö domänreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld
  • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats
  • tälta på samma plats mer än två dygn i följd
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
  • medföra ej kopplad hund
  • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare
  • musikinstrument eller dylikt
  • gräva upp örter, gräs, mössor eller lavar.

Att olovligen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är enligt 12 kap 2 st brottsbalken straffbart.

Enligt allemansrätten får man bland annat tälta eller förtöja båt ett dygn utom vid tomt eller där tillträdesförbud eller liknande råder. Har du för avsikt att tälta eller förtöja båt två dygn i följd bör du först fråga markägaren om lov.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Lidköping

Hitta hit

Trilleholme och Flatö ligger i Ekens skärgård, nordväst om Läckö slott. Du kan bara ta dig till öarna med egen båt.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.