Vallholmen

Den del av reservatet som utgörs av själva Vallholmen är en skog som fått utvecklas mer eller mindre fritt sedan betet upphörde i början av 1900-talet. På och mellan moränryggarna växer en lövdominerad skog och på ändmoränerna växer tall.

Vallholmen ligger ca fem km norr om Gullspångs tätort, norr om gårdsbebyggelsen vid Årås gård. Direkt norr om gården utgörs reservatet av ett relativt flackt område som endast hänger samman med den norra delen av reservatet, själva Vallholmen, genom en smal landremsa omgiven av vassar. Den norra delen är mer kuperad och karaktäriseras av välutvecklade moränryggar.

Präglat av istiden

Naturreservatet präglas av sina många glaciala formationer. Här finns ett av landets främsta exempel på ändmoränlandskap med ett stort antal ändmoräner, orienterade i nordvästlig-sydostlig riktning. På land bildar de moränryggar och ute i viken ett virrvarr av långsmala, skogsklädda öar och tidvis vattendränkta skär.

Området består av moränryggar, stränder och bladvassområden.

I reservatet finns en intressant fågelfauna med arter som exempel rördrom, sångsvan, bivråk, fiskgjuse, trana och spillkråka.

I reservatet finns många gamla ekar med håligheter och död ved.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka reservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • färdas eller uppehålla sig inom det område som markerats med tillträdesförbud under perioden 1 februari till 15 augusti
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbon, lya eller gryt
  • framföra motordrivet fordon på land annat än på väg
  • samla in vedlevande insekter, plocka eller samla in växter eller växtdelar eller svamp
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2007
Areal: Cirka 305 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Gullspång

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Vallholmen ligger ca fem km norr om Gullspångs tätort, norr om gårdsbebyggelsen vid Årås gård.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.