Grå kulle

Blåsippa Foto: Martin Fransson

Grå kulle ligger 15 kilometer norr om Dals-Ed, på sjön Stora Les östsida. Området utgörs av en cirka två kilometer långt sträcka som kännetecknas av branta stränder med ett flertal små tvärgående raviner. Området högsta punkt, Grå kulle når 200 meter över havet. Genom sin svårtillgänglighet har delar av området undgått omfattande påverkan av det moderna skogsbruket.

Skogen är i huvudsak gammal barrskog, men i brantare partier och rasbranter finns inslag av asp och björk. I sumpskogar och fuktstråk finns också inslag av klibbal och ask. Hällmarkstallskog dominerar uppe på höjderna och på de moränfattiga sluttningarna. I raviner och dalsänkor finns en mossrik barrblandskog eller blåbärsgranskog. På rikare mark övergår denna i en örtrikare granskog. Förekomsten av lågor och döda träd är betydande.

Skog med stora naturvärden

Att naturvärdena i området är stora beror bland annat på den äldre naturskogsartade skogen med rik förekomst av lågor och döda träd, lövträdsinslagen och den mycket rika lav- och mossfloran i området. Särskilt intressanta i detta avseende är nordsluttningen av Grå kulle och Märddrågarna med sammanlagt ett tjugotal rödlistade arter, främst lavar och mossor.

I syd- och västvända bergbranter finns på sina håll en rikare flora med arter som lind, blåsippa, vispstarr och trolldruva. De botaniskt rikaste områdena finns vid Grå kulle och vid Kollsbonäset.

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Fågellivet i området karakteriseras av barrskogsarter som tjäder, tofsmes och järpe. Gråspett förekommer och vitryggig hackspett har tidigare noterats vid Kollsbonäset. Häckningar har konstaterats eller är troliga av bland annat järpe, spillkråka och pärluggla.

Området är rätt kuperat och utnyttjas i viss omfattning av det rörliga friluftslivet. De mindre branta stränderna vid Kollsbonäset och några uddar väster om Grå kulle utnyttjas tidvis som rastplatser och övernattningsplatser för kanotister under sommaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Grå kulle men tänk på att det inte är tillåtet att

  • sätta upp vindskydd, göra upp eld (eldning får dock ske i de fall det sker på iordningställd rastplats)
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar
  • samla vedlevande insekter, plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006
Areal: Cirka 197 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Hitta hit

Området är mindre tillgängligt från landsidan och utnyttjas därför nästan uteslutande av båtburna besökare, främst kanotister. Det är då främst mindre branta strandavsnitt som Kollsbonäset och uddarna väster om Grå kulle som utnyttjas för landstigning och ibland för övernattning.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss