Varan

Varan ligger vid Vänern väster om Forshemsviken, norr om orten Götene.

Området är 430 hektar stort varav 200 hektar är lövrik linddominerad ädellövskog-, häll- och myrmark, och 230 hektar fågelrik skärgård med ett flertal öar.

Typiska växter är trubbfjädermossa, platt fjädermossa, grynig filtlav, lunglav, krag-, fransad och fyrflikig jordstjärna och tallticka.

Här finns en rik växt- och svampflora vilket till viss del beror på den speciella berggrunden i området, så kallad grönsten. Denna är ovanlig i Skaraborg och är kalkrik. Därför kan man finna över hundra sällsynta svampar där, bland annat gyllenspindling, blekspindling, fyrflikig jordstjärna och vit vedfingersvamp.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Varans naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • på land framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg (gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt större vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande)
 • på vatten framföra motordrivet fordon i en högre hastighet än 7 knop
 • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats (gäller inte innehavare av avtal med markägaren gällande de befintliga bryggorna längs med Forshemsvikens västra strand)
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • elda
 • tälta längre tid än tre dygn
 • utplantera växt- eller djurart
 • samla in insekter, lavar och mossor
 • cykla annat än på befintlig väg.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

 • anordna lägerverksamhet
 • anordna idrottstävling som omfattar mer än 200 personer.

Föreskrifter enligt ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel och som framgår av föreskrifterna i naturreservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2012
Areal: ca 434 hektar, varav vatten 228 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.