Klyftamon

Naturreservatet Klyftamon ligger mellan Götene och Skövde, nordväst om Billingen. Det är ett mycket stort område med naturligt uppkommen barrskog och hydrologiskt opåverkade myrar.

De vidsträckta skogarna och myrarna har bildat en välutvecklad skog-myr-mosaik. Terrängen är flack och höjer sig 30-50 meter över omgivande landskap.

Reservatet är opåverkat av trakthyggesbruk och det skogsbruk som har bedrivits har varit mycket skonsamt. Vägnätet är i det närmaste obefintligt och området har en utpräglad vildmarkskaraktär.

Hällmarkstallskogar är mycket brandbenägna och även Klyftamon har en historia med upprepade bränder. Den senaste riktigt stora branden inträffade 1808 men även senare har mindre bränder härjat området.

Träden har en maxålder av cirka 125 år i större delen av området, men det finns bestånd av gammeltallar med en ålder av 150-180 år. Det finns gott om död ved av framförallt björk och asp vilka håller på att dö av.

Baltiska issjön

Klyftamon har ett mycket stort geologiskt värde för att förstå utvecklingen under tiden för den Baltiska issjöns tappning. På grund av tappningen kalspolades området och kvar finns hällmarker och blockfält.

Stenblock i skogsmiljö med barrträd och lavar

Foto: Örjan Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Klyftamon men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svamp. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • tälta
 • elda; förbudet avser inte användning av stormkök, grillkök eller liknande
 • cykla
 • framföra motorfordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • anordna läger, snitslade spår eller orienteringar. Det är dock tillåtet att efter samråd med Länsstyrelsen anordna orienteringar för färre än 200 deltagare, med max 100 deltagare per bansträckning, utanför våtmarksområdena under tiden 1 juli – 15 februari. Orienteringskontroller får inte placeras i direkt anslutning till lavtäckta hällmarker.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 436 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde, Götene

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Klyftamon ligger mellan Götene och Skövde, nordväst om Billingen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss