Sjöbotten

Uddbräken. Foto: Hans Alexandersson

Naturreservatet Sjöbotten ligger på den sydöstra delen av Kroppefjäll. Här finns olika typer av skogar med både artfattiga blåbärsgranskogar och örtrika ängsgranskogar. Karakteristiskt för området är den rikliga förekomsten av idegran.

I de så kallade ängsgranskogarna finns även ädellövträd som lind, ask och ek och rikligt med hassel. På marken syns tydligt att jordmånen är kalk och näringsrik för här finns förutom blåsippa och sårläka ovanliga växter som rödsyssla och uddbräken.

Skogen är präglad av tidigare skogsbruk men det finns fina områden med upp mot 150-åriga tallar.

Hårda och mjuka bergarter

Berggrunden har ett invecklat mönster av olika bergarter och inrymmer såväl hårda näringsfattiga som mjuka, näringsrika och ofta kalkrika bergarter och mineral. Lagren har förskjutits både i höjd- och sidled och i olika grad eroderats ned. Strukturen är sådan att de olika bergartsstråken ligger ordnade i nord-sydlig riktning.

Gamla torp

Det finns två gamla torpmiljöer inom naturreservatet. Det ena är torpet Nya Vännesten i norr och torpet Brännemyr i reservatets sydvästra del. Lämningarna
består av stengrunder, jordkällare och kvarvarande vårdträd.

Ängsväxter

I hällmarksområdena närmast Rådanesjön, söder om vägen, förekommer ett flertal intressanta ängsväxter. Sluttningen mot söder gör att solinstrålningen är god därför trivs växter som krissla, kattfot, och hällebräken här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sjöbotten men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 166 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Tag väg 173 som går mellan Frändefors och Färgelanda. Cirka 1 kilometer norr om Rådanefors tar man den grusade avtagsvägen norrut mot Bollungen. Efter cirka 2 kilometer på grusvägen når man naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss