Nolberget - Missunnebäcken

Längs Billingens nordvästra brant växer äldre blandskogar med stort inslag av ädellöv och död ved. Två bäckar rinner nerför den bitvis blockrika branten. I sluttningen finns också flera källor. Välkommen till äventyret. Välkommen till Nolberget-Missunnebäcken.

Nedanför branten finns både äldre lövskog och lövsumpskog och lövrika, delvis igenväxta hagmarker. Här finns också stora bestånd med äldre hassel. Du kan hitta en del äldre hamlade träd i skogen. Det är återstående rester av gamla lövängar. Att hamla betyder att beskära träden. Kvistarna och löven fick torka, för att sedan bli vinterfoder till boskapen.

Kransrams och vårärt

Naturreservatet, framför allt branterna, är hem för en rad sällsynta mossor, lavar och svampar. De äldre hasselbestånden har också en mycket rik svampflora. Naturligtvis finns det även en blommor i markerna. Exempelvis kransrams, springkorn, myskmadra och vårärt.

Det finns också berättelser om våra förfäders mödor. Så kallade kulturspår. Här möter du odlingsrösen, stenmurar, husgrunder, hamlade träd och spår efter äldre vägar.

Lätt att nå

Naturreservatet är lätt att nå. Det finns parkeringsplatser i anslutning till naturreservatet, vid Arvidstorp och vid Högelid. De före detta hagmarkerna nedanför rasbranten är tilltalande strövområden, och ovanför branten finns möjligheter till goda utblickar över det omgivande landskapet.

Billingeleden går genom naturreservatets norra del.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Nolberget-Missunnebäcken men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka eller gräva upp mossor, lavar eller svampar. Det är tillåtet att plocka bär, blommor och matsvamp för eget behov
 • tillvarata eller på annat sätt skada döda träd, grova grenar och vindfällen
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla
 • elda
 • anordna militära övningar
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • insamla ryggradslösa djur
 • arrangera idrottstävling, läger eller liknande verksamhet.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2008
Areal: cirka 68 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet nås enklast från en parkering som ligger från Skövde mot Lerdala. Parkeringsplatsen ligger öster om vägen precis innan den går ner för diabasbranten.

Det finns även en parkeringsplats på vägen som går från Varnhem, norrut mot Öglunda. Parkeringsplatsen ligger då knappt 5 kilometer norr om Öglunda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.