Kärnås sumpskog

Foto: Peter Wredin

Kärnås sumpskog ligger väster om sjön Jogen, cirka 3 kilometer nordost om Knätte kyrka. Sumpskogen i reservatet består främst av gran.

Bestånden är olikåldriga med inslag av mycket gamla träd. Torrakor och lågor finns i stort antal. Kärnområdet är en nyckelbiotop med ett bäckdråg med inslag av gamla alar och björkar bland granarna.

Floran i sumpskogen är tydligt präglad av näringsrikare förhållanden och källpåverkan. Här finns växter som till exempel blåsippa, dvärghäxört, skärmstarr, korallrot och spindelblomster. Här och var kan man också hitta de ovanligare arterna ögonpyrola och repestarr. Intill bäcken förekommer flera näringskrävande mossor, till exempel kalkkammossa och guldspärrmossa.

Bland fåglarnahittar man bland annat spillkråka, stjärtmes och järpe.

Efter relativt omfattande avverkningar på Kärnås utgörs reservatets omgivningar till stor del av kalhyggen och ungskogar.

Stjärtmes. Foto: Anders Bergström.

Stjärtmes. Foto: Anders Bergström.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kärnås sumpskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon
  • göra upp eld
  • plocka eller gräva upp växter
  • samla in växter eller djur
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
  • medföra okopplad hund
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
  • tälta.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Hitta hit

Reservatet nås via avfart mot Slätthult från väg nr 1880 mellan Knätte och Liared.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.