Silverfallet-Karlsfors

Sjömansbäcken, Silverfallet

Genom en vacker lövskog rinner Karlsforsbäcken i Skövde kommun. Silverfallet är ett uppskattat utflyktsmål.

Under ett tak av lövträd rinner Karlsforsbäcken genom skogen. På båda sidor bäcken växer ask och alm. Silverfallet kastar sig handlöst utför den 50 meter höga branten. Om vintrarna fryser vattnet i vackra isformationer. Sommartid torkar bäcken ut helt.

Lämningar av alunbruk

Silverfallet är ett omtyckt utflyktsmål om våren, då blåsippor, gullvivor och lungört blommar. Då sjunger härmsångare och grönsångare i den skira lövskogen. Förr bröts kalksten och alunskiffer i sluttningen nära Silverfallet. Nu vittnar bara övergivna stenbrott och lämningar om Karlsfors alunbruk och kalkbruk.

Skönt friluftsliv

I området finns stora naturvärden med ädellövskogar av varierande ålder. En bäck rinner genom en ravin, som skär genom kalksten, alunskiffer och sandsten. Här finns betade ängs- och hagmarker. Kryptogamfloran (växter som fortplantar sig med sporer istället för ståndare och pistiller) är rik med arter som trivs i fuktiga och kalkrika miljöer.

Det blommar tidigt på våren innan trädens blad beskuggar marken.

Silverfallet-Karlsfors har stora botaniska, sociala, geologiska och landskapsbildsmässiga naturvärden. Reservatet ingår i område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Silverfallet-Karlsfors men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka blommor, lavar, mossor eller svampar
 • göra upp eld utom på anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • anbringa tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning
 • medföra okopplad hund
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1991
Areal: ca 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Silverfallen ligger på norra Billingen, utefter vägen mellan Berg och Karlsfors. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats