Gullmarsberg

Foto: Hans Alexandersson

Reservatet ligger i det inre av Gullmarsfjorden. De övre delarna sträcker sig upp mot 90 meter över havet. Områdets sluttningar vetter mot Gullmarsbergs säteri. Terrängen är mycket dramatisk med stora höjdskillnader över små avstånd.

Gullmarsberg har varit ett av Bohusläns större herresäten. Det nuvarande säteriet tillkom på 1600-talet. Detta har troligen haft betydelse för områdets kontinuitet då det varit lövskog och odlingsmarker länge på platsen. När resten av skogstillståndet i landskapet var dåligt och stora trakter var nästan helt avskogade under 1700- och 1800-talen, tycks en mer samlad skogsvegetation ha bibehållits här. Rester av gamla kolgropar vittnar om att bok använts vid kolbränning.

Artrik vegetation

Skogen består huvudsakligen av höga och rakstammiga bokar med inslag av hassel, ek och björk. Örtfloran är speciellt rik i de alkantade bäckravinerna med bland annat gullpudra, bäckbräsma och hässleklocka. I övriga delar finner man blåsippa, smånunneört och skogsbräsma. Av mossor kan nämnas den sällsynta bokfjädermossan och kustkvastmossan. Svampfloran är även den intressant med bland annat bronssopp, gulnande spindling, bokvaxskivling och rutkremla.

Mindre flugsnappare. Foto: Kent-Ove Hvass

Mindre flugsnappare. Foto: Kent-Ove Hvass

Lavfloran gör området till en av landskapets intressantaste. Flera rödlistade lavar har påträffats, till exempel bokvårtlav, bokkantlav och grynig lundlav. Fågelfaunan är rik med arter som skogsduva, mindre hackspett, mindre flugsnappare och stenknäck.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gullmarsbergs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • göra upp eld
  • bryta kvistar, plocka blommor eller gräva upp växter
  • samla in lavar, mossor, vedsvampar och insekter
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • medföra okopplad hund,
  • framföra motorfordon längre än till parkeringsplatsen
  • cykla eller rida utanför befintliga grusvägar.

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2000. (Ursprungligt beslut från 1976 upphävdes när nu gällande beslut fattades).
Areal: cirka 37 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger en dryg km sydväst om samhället Skredsvik och kan nås via allmän väg varifrån en mindre grusväg går fram till en parkeringsplats. Stigarna i området är obetydliga. Informationsskylt finns vid p-platsen.

Länk till karta med vägbeskrivning, Eniro Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss