Härön

Foto: Kaisa Malmqvist

På Härön brukas än idag delar av odlingsmarken med ålderdomliga metoder. Landskapet är vackert och omväxlande att promenera i.

Människans utnyttjande av naturen avspeglas tydligt på Härön. Kulturlandskapet här är ett av de mest välbevarade som finns kvar längs Bohuskusten. Här finns ängar, betesmarker, åkrar, mosaikartade hällmarker, klippor och strandängar. Skärgårdsjordbruk av det slag som finns på Härön var mycket vanligt längs Bohuskusten på 1800-talet, men idag har det nästan helt försvunnit.

Populärt besöksmål

Gården Ängen är det mest populära utflyktsmålet för besökare till Härön. Här sköts marken med ålderdomliga metoder och arbetssätt, vilket ger ett kulturlandskap med rik biologisk mångfald, historisk kontinuitet och tilltalande landskapsbild.

På Härön kan man tydligt se gränserna mellan utmarker och inägomarker. Inägorna består av åker, äng, åkerrenar och brynvegetation. Utmarkerna, som till stora delar betas, består av hällmark och hedkomplex, kärr och vattensamlingar. Det finns stigar att gå på, men terrängen kan vara besvärlig.

Hävden är viktig

Häröns naturvärden är beroende av att marken sköts med bete eller slåtter. Hällmarkerna kan behöva brännas för att det ska bli ett smakligt bete för djuren. På ön finns hävdgynnade arter som granspira, kärrknipprot, kattfot, hirsstarr, bockrot, vildlin, höskallra, ängsskallra, darrgräs, spåtistel, klockljung, jungfrulin, jungfru Marie nycklar, svinrot, gullviva med flera. Grundområdena i havet i framför allt Härö båg har stor betydelse för den marina naturmiljön och är viktiga reproduktionsområden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Häröns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka blommor eller gräva upp plantor
 • tälta annat än på anvisad plats
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • omlagra sten eller bortföra sten från klapperstensfälten.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Bildat: 1997, ny skötselplan 2014
Areal: ca 705 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Färja till Härön går från Kyrkesund, på Tjörn.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats