Ramhultafallet

Foto: Mikael Stenström

Ramhultafallet är ett uppskattat mål för utflykter. Naturreservatet sträcker sig drygt 1,2 kilometer längs sjön Lygnerns nordvästsida. Vid vattenfallets fot ligger lämningar efter en gammal kvarn.

Ramhultafallet är en del av södra Västergötlands sprickdalsområde. Största sevärdheten är vattenfallet, som kastar sig nerför branterna och ut i sjön Lygnern.

Det sägs att gränsen mellan Danmark och Sverige en gång gick i ”rafna”, det vill säga Ramnån. Detta enligt kung Waldemar den andres jordebok från 1200-talet.

Blåsippor och gullpudra

Ramhultafallet är ett skogsreservat. Skogen i området är mestadels cirka 150 år. Ek dominerar men det finns också mycket asp och gammal tall. Vid strandkanten växer klibbal.

Floran av kärlväxter, svampar och kryptogamer är artrik. Om våren kan du njuta av blåsippor, vitsippor och gullpudra. Mussellav, ekskinn, trollsmultron och västkustros tillhör de ovanligare arterna i området.

Väldigt kuperat

Marken är starkt kuperad och bitvis svårtillgänglig. Här finns tvärbranta stup och sluttningar ned mot Lygnern. I den norra delen av naturreservatet är det lite mindre brant och här finns det en gammal inäga med en igenväxande övergiven åker och en höjd med vidkroniga ekar. I naturreservatet finns även fornlämningar i form av två stensättningar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ramhultafallet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon eller cykla annat än på tillfartsvägen
 • elda annat än på anvisade platser enligt skötselplanen
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
 • medföra okopplad hund utom i samband med jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1997
Areal: cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

I Sätila kör du cirka sex kilometer mot Fjärås. Tag av mot vänster vid skylt Ramhulta och fortsätt sedan följa skyltning Ramhulta.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.