Underslös

Foto: Ingvar Olofsson

Fram till slutet av 1860-talet bestod stora delar av landskapet vid Underslös av ljunghed som betades hårt. Därefter har skogen tagit över området successivt. Modernt skogsbruk har bedrivits i liten omfattning.

I områdets västra del förekommer mest hällmark med tall. Denna del präglas mycket av de speciella geologiska förhållandena med små sprickdalar och bergbranter som korsar stora delar av området. I de små sprickdalarna och längs bergbranterna finns ett stort inslag av så kallad ekkrattskog.

I områdets östra del är jordtäcket något tjockare jämfört med hällmarksområdet i väster. Här är lövinslaget större och det finns även ett par kärr. Torrträd påträffas framför allt spritt på hällmarkerna och i sprickdalarna.

I naturreservatet finns även lite ädellövskog med bok och ek. Med tiden kommer träden att kunna åldras och dö naturligt och därmed förbättra livsförutsättningarna för många krävande arter. I området finns flera naturvårdsintressanta arter så som stubbspretmossa, korallav, ekticka, spillkråka och nattskärra.

Foto: Ingvar Olofsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Underslös men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch, eller göra inskrift

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018
Areal: cirka 41 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Hitta hit

Underslös ligger cirka 4 kilometer öster om Tanumshede, söder om väg 163.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.