Kynnefjäll

Foto: Diana Miscevic/Västkuststiftelsen

Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket jordfattiga platån genombryts av parallella sprickdalar med vattendrag och på många ställen långsmala sjöar. Skogsallmänningen är ett viktigt dokument över Bohusläns skogshistorik.

Under 1700- och 1800-talen var Kynnefjäll ett nästan skoglöst land, som starkt präglades av bete och svedjebruk och där ljunghedar, myrar och hällmarker utgjorde dominerande inslag.

Skogen tog över

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upphörde hävden successivt och markerna beskogades genom självsådd eller plantering. Skogens ålder varierar mellan 120 och 70 år med inslag av enstaka tallar som kan vara över 300 år.

Knärot och tjäder

Floran är ganska artfattig, men orkidéerna spindelblomster och knärot förekommer liksom en del intressanta lavar och mossor. En del fågelarter som är ovanliga i den brukade skogen kan man stöta på här, exempelvis tjäder och duvhök.

Området har utökats

Sedan reservatet bildades 1992 har området utökats två gånger. Kynnefjäll naturreservat består därför av de tre områdena A, B och Sätret. Kartlänkarna zoomar in på respektive reservatsområde. Observera att föreskrifterna varierar mellan områdena.

Kynnefjäll A Länk till annan webbplats.

Kynnefjäll B (som kartan nedan) Länk till annan webbplats.

Kynnefjäll Sätret Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kynnefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon
 • färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra än av förvaltaren anvisade sjöar
 • tälta annat än på av förvaltaren anvisad plats
 • gräva upp växter samt insamla mossor och lavar.

Inom Kynnefjäll A är det inte tillåtet att:

 • fiska inom Stora Holmevattnet med undantag för dess södra del enligt illustrationskartan. Allmänhetens fiske utanför förbudsområdet regleras genom bestämmelser i Stora Holmevattnets fiskevårdsområde.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1992 (Kynnefjäll A), 1996 (Kynnefjäll B Skogsallmänning), (2016 Kynnefjäll-Sätret)
Areal: Totalt 1882 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal, Tanum

Området ingår till stor del i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Lättaste sättet att ta sig till området är med bil till gården Kasebo, som ligger i södra delen av reservatet. Härifrån löper ett flertal stigar ut i området.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.