Sparresäter

Sparresäter ligger vid sjön Långens sydvästra hörn, norr om Lerdala. Reservatet består av hagmarker och lövskog. Här hittar du exempelvis ett drygt dussin så kallade jätteträd och en fin flora.

Ek är det dominerande trädslaget i området, men även björk, ask och vildapel förekommer. Utmed sjön ligger en ekhage. Här finns tätare skog i vissa delar och där finns lundflora.

Norr om hagmarkerna ligger skogsmark som består av sumpskog, ask- och almskog, samt ung bokskog. Skogen i branten är rik på död ved.

Ett drygt dussin jätteträd

Den värdefulla faunan och floran är främst knuten till grova lövträd i hagmarkerna i söder och dels till skogs- och brantmiljöerna i norr. Av de grova träden är cirka 13 stycken kvalificerade att kallas jätteträd. Med jätteträd menas träd minst en meter i diameter - på sitt smalaste ställe, under brösthöjd.

Medel ur EU:s naturfond

Skötsel och restaurering av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sparresäter men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada döda liggande och stående träd
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • gräva upp växter eller växtdelar
  • göra upp eld annat än på markerade platser
  • framföra motordrivet fordon eller cykla
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar med undantag av bär och matsvamp
  • anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 200 deltagare.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2001
Areal: cirka 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Sparresäter ligger cirka 1,5 mil nordväst om Skövde. Alldeles vid Sparresäters naturbruksgymnasium, väster om Lerdala. Det finns en parkeringsplats vid skolan.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.