Yxsjön

Yxsjön. Foto: Peter Wirdenäs

Naturreservatet Yxsjön ligger strax öster om Mölnlycke och utgörs i huvudsak av gammal barrblandskog med stort inslag av gamla träd och död ved.

Området är mycket kuperat och genomkorsas av flera fuktstråk med våtmarker i dalgångarna. I området hittar man också flera fina skogstjärnar.

Storlom. Foto: Erik Landgren

I den gamla barrskogen norr om Yxsjön har man genom åren funnit en rad naturvårdsintressanta och sällsynta arter av bland annat den starkt hotade skugglobsmossan och den sårbara hållaven samt orkidéerna knärot och spindelblomster. I naturreservatet återfinns också flera fågelarter upptagna i EUs fågeldirektiv, till exempel tjäder, storlom som häckar i Yxsjön och fiskgjuse som födosöker i sjön.

Både områdets storlek och höga naturvärden, liksom det faktum att man kan uppleva vildmarkens orördhet och tystnad så pass nära storstan, gör området till ett spännande utflyktsmål för boende i Göteborgsregionen. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Yxsjön men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på skogsbilväg eller i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera växter och djur
  • ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för husbehov
  • skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014
Areal: cirka 154 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Härryda