Långsbergen

Långsbergen ligger cirka 5 kilometer norr om Hjärtums kyrka. Den uppodlade Götaälvdalen i Hjärtum kantas av höga bergbranter mot den skogklädda Väktorplatån västerut.

Branterna är genomdragna av skarpa dalgångar. En av dessa, Utbydalen, sträcker sig drygt två kilometer in i Väktorområdet fram till Öresjö. Av de tre sjöarna i denna dalgång är Utby Lång den största.

På nordöstsidan av Utby Lång reser sig terrängen brant 60-70 meter upp mot platån. Reservatet omfattar en kilometerlång del av dessa branter samt det ovanliggande platåområdet med fyra småsjöar. Dessutom ingår branterna söderut mellan det högt belägna Pikestensröset och åkermarkerna 120 meter längre ned i älvdalen.

Berggrunden är mestadels kalkfattig. Trots detta uppvisar vegetationen i mindre områden tydlig kalkpåverkan. Detta gäller till exempel rikkärrspartierna vid Getlycke Kvarnevatten, där skalgruslager påträffats.

Långsbergen

I området finns barrskogar med gran och tall. I området kring Långsbergssjöarna och Fiskelöse vatten är skogsbestånden förhållandevis gamla och har naturskogskaraktär med riklig förekomst av död ved. Mot branterna ökar inslaget av ek.

I skogen dominerar växter som blåbärsris och kruståtel, men fläckvis finns till exempel blåsippa, skogsbingel och sårläka.

Mindre hackspett och nötkråka finns i reservatsområdet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Långsbergen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande
 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld
 • tälta längre tid än ett dygn
 • plocka eller gräva upp växter
 • samla in växter eller djur
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
 • medföra okopplad hund
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Föreskrifterna utgör dock inte hinder för plockning av bär och matsvamp för egen konsumtion. Vidare gäller att föreskriften 3 ej innefattar fiskerättshavarens nyttjande av eldstad intill befintligt vindskydd i reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2005
Areal: cirka 125 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Hitta hit

Reservatet ligger väster om väg 2025 mellan Trollhättan och Lilla Edet. Det kan också nås från vägen mellan Utby och Bratteröd.

P-platsen ligger vid den lilla utskjutande delen längst söder ut i reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss