Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Verleskogen

Mager tallskog.

Naturreservatet Verleskogen är 85 hektar stort och ligger strax öster om Holmevattnet inom Risveden i Ale kommun. Risveden är ett glest befolkat område som domineras av barrskog. Terrängen är relativt flack och lättvandrad med lite brantare partier i områdets västra och östra delar.

Senvuxna tallar och skogshöns

Områdets stora värde ligger i skogens höga ålder och att den är relativa orörd. Det skapar goda livsbetingelser för många barrskogslevande arter. I området finns till exempel många tallar med en ålder på drygt 200 år. Andelen död ved i form av torrakor och lågor är i partier god vilket är till nytta för många vedlevande insekter och vedsvampar liksom hackspettar och hålhäckande fågelarter.

Fågelfaunan är rik med många fågelarter. Det är typiskt för områden med gammal barrskog. Olika arter av mesar, trastar och hackspettar är vanligt förekommande. I området häckar också regelbundet sparvuggla och pärluggla liksom ormvråk, fiskgjuse och storlom. Tjäderspel förekommer årligen med varierande antal tuppar och i området har även orre, bivråk och gök regelbundet observerats.

Många bidragsgivare

Skyddet av området är samfinansierat i ett unikt samarbete mellan Ale kommun, stiftelsen Ett klick för skogen, Västkuststiftelsen, Fältbiologerna och staten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Verleskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare eller motsvarande
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • ta med hund som inte är kopplad. Förbudet gäller ej vid jakt
  • cykla eller rida
  • plantera ut växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010
Areal: 85,4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Hitta hit

Från riksväg 45 norr om Älvängen, tag av mot Skepplanda, kör sedan mot Hålanda. Drygt 2 kilometer efter Hålanda kyrka tag höger mot Holmevattnet. Efter Holmevattnet tag andra infarten till höger, och följ skogsvägen mot reservatet söderut.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss