Klev

Klevs gästgiveri. Foto: Peter Post.

Klev vid Ätran strax utanför Mårdaklev är mest känt för Klevs Gästgiveri med anor från 1650-talet. Ätrans dalgång har alltid varit en naturlig led för de människor som sökte sig från kusten och inåt landet.

Klev ligger utefter Ätrastigen med lagom skjutshåll från Gunnarp i Halland. För att bevara husen förklarades dessa som byggnadsminne 1988. Miljön kring husen blev naturreservatet året därpå.

Gästgiveriverksamheten i sin äldre form upphörde på 1950-talet, men tre större byggnader finns kvar. Manbyggnaden uppfördes 1836 och är arrendatorsbostad. Den äldsta av de båda andra byggnaderna är från år 1750 och tjänstgjorde från början som gårdens manbyggnad. Den andra har inrymt bland annat utskänkningslokal och resanderum. Gästgiveriet lever vidare än i dag i form av en restaurang. Vid sidan av gästgiveriet ligger den före detta lanthandeln.

Grova bokar vid hembygdsgården. Foto: Naturum

Närmast husen finns ett trädgårds- och parkområde med vidkroniga ekar och bokar. I norr övergår parken i en skogbevuxen bergbrant, och på berget finns rester av en skansanläggning och en jordvall. Dessutom finns en ristning på en fast häll. I väster finns en blockig rasbrant med riklig förekomst av mossor och ormbunkar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Klevs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera växt- eller djurart
  • göra upp eld
  • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
  • samla in mossor, lavar, insekter, svampar med undantag för matsvampar och gräva upp kärlväxter
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar
  • ställa upp husvagn eller husbil.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1989, nytt beslut 2014
Areal: cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare:
Västkuststiftelsen (skog, äng och friluftsanläggningar),
Stiftelsen Klevs gästgiveri (byggnader och tillhörande trädgård på fastigheten Kleven 1:72),
Mårdaklevs Naturskyddsförening (fastigheten Kleven 1:41)
Kommun: Svenljunga