Lilla Boda

En stor del av Lilla Bodas marker har mycket höga naturvärden med ovanligt stor mängd stående och liggande döda träd som man annars sällan ser i södra Sverige utanför befintliga naturskogsreservat.

På höjderna växer tall och lägre delar växer gran med inslag av ek och klibbal. Flera olika fuktighetskrävande och skyddsvärda mossor finns i området. Även i områdets sumpskogar finns naturvårdsintressanta lavar, svampar och mossor. Områdets växter är inte närmare undersökta men arter som grönpyrola och den lilla orkidén knärot förekommer i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lilla Boda men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • Fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
  • Tälta mer än ett dygn, eller ställa upp husvagn/husbil
  • Utplantera främmande växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017
Areal: cirka 87 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Trollhättan

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 kilometer sydost om Upphärad och nås via väg 2011.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.