Ryxö

Foto: Martin Fransson

Ryxö naturreservat ligger på ön Rixö, mitt i Brofjorden någon mil norr om Lysekil. Ön kännetecknas av höglänta, starkt kuperade hällmarker.

Tvärs över ön, i öst-västlig riktning, löper en bred dalsänka med lummiga lövskogspartier och ängsmarker. Dalsänkan, liksom vissa delar av de lövskogsklädda sluttningarna har i äldre tider varit uppodlade och spår av torpbebyggelse, diken och hägnader kan ännu skönjas på flera ställen. Ön saknar numera bebyggelse.

Fauna och flora

På de inre delarna av ön finns många intressanta lövskogsmiljöer. Framförallt är de hagmarksliknande ekskogspartierna imponerande och värdefulla liksom det stora alkärret. Örtfloran är tämligen rik med många intressanta arter. Ängsmarkerna har till stora delar restaurerats och betet har återupptagits. Dalsänkans ängar övergår på östsidan i omfattande strandängar som utgör närings- och häckningsplats för vadarfåglar.

Utflyktsmål

Ryxö är ett omtyckt utflyktsmål för främst lokalbefolkningen i Lysekilsområdet men besöks även av långväga båtturister. Flera av vikarna på norra och västra sidan är goda naturhamnar och fina badplatser. Öns omväxlande natur lockar också till vandring och flera stigar löper över ön.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ryxö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld
  • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper eller annat avfall
  • avsiktligen skada eller störa djurlivet.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1968
Areal: cirka 61 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil