Skallstadens domänreservat

Skallstadens domänreservat ligger ca 10 km söder om Larv kyrka. Det är ett lövskogsområde med mycket lång kontinuitet. Det ligger inom ett barrskogsområde. Marken består av delvis starkt blockig morän.

Reservatet består till största delen av naturligt uppkommen gammal lövskog. Skogen är ört- och gräsrik och domineras av gammal ek, de äldsta med en ålder på ca 200-225 år. Även björk, asp, rönn, hassel och tall förekommer. I skogen finns ett stort antal kullfallna träd, många mossbelupna eller starkt förmultnade.

I fuktiga partier i reservatet finns goda förutsättningar för tjäderhönor med kycklingar som håller till här sommar och höst. Vegetationen är artfattig men representativ för ekskog. Här finns bland annat vitsippa, blåsippa, liljekonvalj, brudbröd, stenbär, skogsstjärna, blåbär och lingon. Mindre hackspett, sparvuggla, nötkråka och mindre flugsnappare finns i området.

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skallstadens domänreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
  göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • tälta
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Vara

Hitta hit

Skallstaden ligger cirka 1,5 mil sydost om Vara, öster om vägen mellan Larv och Fåglavik och kan nås på skogsvägar. Parkeringsplats finns inte.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.