Hulan

Foto: Kaisa Malmqvist

Reservatet Hulan är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Lerums centrum, vid sjön Aspens sydöstra strand. Delar av området är kuperade och genomskurna av sprickdalar.

Över berggrunden ligger ett lager lera av varierande mäktighet som ger upphov till en rik flora. Det är bara på de högst belägna delarna i väster som berget kommer i dagen och i sluttningen nedanför innehåller marken tämligen stora mängder block och sten. Från sydöst rinner en liten slingrande bäck genom området och mynnar i Aspen. I sydvästra delen finns fläckar av våtmark med högörtsflora.

Värdekärnan i naturreservatet består av grovvuxen ekskog som tidigare utgjort park och betesmark. I bestånden som tidigare utgjort park kan man också hitta främmande trädslag, till exempel balsampoppel, silvergran och bok. Här finns också enstaka äldre askar, lindar och almar. Intressanta organismer förekommer i form av lavar, svampar och insekter. Sannolikt har insektsfaunan varit rikare, men minskat i takt med att skogen slutit sig efter upphörd hävd. I samband med ett av EU: s Life-fond finansierade naturvårdsprojekt, det så kallade Läderbaggeprojektet (1997-2001) har delar av markerna röjts för att få in mer ljus till jätteekarna i reservatets centrala delar.

Viktiga substrat såsom död ved och brynvegetation förekommer i måttlig mängd. Ofta utgörs den döda veden av grova torrträd och lågor efter gammelekar.

Hulan. Foto: Kaisa Malmqvist

Kulturhistoria

Sluttningarna ner mot Aspen med påkostade villor och lantegendomar med tillhörande trädgårdar och växthus besitter stora kulturhistoriska värden. Området är mycket representativt för 1800-talets andra hälft då det blev modernt med sommarvillor utanför staden.

Även om inget utpräglat friluftsliv bedrivs i området, är markerna ändå relativt välbesökta. Genom sitt läge nära bebyggelse utgör Hulan ett viktigt rekreationssområde för de närboende. Området är lättillgängligt då det är beläget i anslutning till Aspens pendeltågsstation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Hulans naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada eller plocka döda eller levande träd, kvistar, örter eller andra växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar, vedsvampar eller insekter
  • elda
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn
  • framföra motorfordon
  • cykla eller rida annat än på den hårdgjorda gångvägen
  • sätta upp skylt, affisch eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift
  • medföra okopplad hund.

Med stöd av miljöbalken kan Länsstyrelsen i särskilda fall medge undantag från meddelade föreskrifter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lerum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skötsel och restaurering av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Hitta hit

Hulan ligger mellan E20 och Aspens strand. Det nås lättast från Aspens station eller via den strandnära väg som går mellan Lerum och Jonsered.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss