Ekliden

Ekliden, en del av Gategårdsbergen, är en utlöpare av Risveden. Trots sitt namn är området en barrnaturskog, men med större inslag av lövträd, främst ek.

Skogen är påtagligt orörd och åldern beräknas vara cirka 150 år. Några mindre tjärnar ingår som tillsammans med myrar och fukthedar bildar ett mycket vackert vildmarksområde.

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Rikt växt- och djurliv

Här finns flera intressanta fågelarter som bivråk, ormvråk, mindre hackspett, stjärtmes och tjäder. Bland kärlväxterna kan skogsorkidén knärot framhållas. I flera tjärnar finns gotlandsag, ett ovanligt inslag i Västsverige. Blåsippa och skavfräken visar på kalkpåverkan från berggrunden. I bäcken Råttån finns flodpärlmussla. Några sällsynta lavar finns också, som är gynnade av västligt klimat. Hit hör exempelvis grynig lundlav, mjölig knopplav och stor knopplav.

Karta och kompass

Det kuperade, sjörika och vildmarksbetonade området rymmer många partier med stor skönhet och är av stort värde för friluftslivet. Inga stigar finns. Området lämpar sig bäst för upptäcktsfärder med karta och kompass. En mindre stig från Ekliden till Skogen tangerar området.

Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren

Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ekliden men tänk på att det inte är tillåtet att

 • anlägga nya stigar
 • elda
 • göra åverkan på träd och annan vegetation
 • plocka eller gräva upp växter
 • köra med motorfordon
 • cykla
 • rida
 • tälta
 • klättra i berg
 • anordna orienteringstävling
 • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt