Hovet

Knuttimrad bod

Förr präglades Hovet av ljusa hagmarker och stora träd. Allt växte igen under senare delen av 1900-talet. Nu återföds det öppna landskapet i Hovets naturreservat.

Odlingsrösen, stenmurar och stora träd med vida kronor. Tidigare var Hovet en ljus och leende glänta i ett annars mörkt och slutet Tiveden.
Hovet formades i mångt och mycket av Johan Stråle, ägare till gården och markerna i slutet av 1600- och början av 1700-talet.

Mäktiga bokar och ekar

Johan Stråle lät under sin tid uppföra en herrgård, anlägga en fruktträdgård och mycket annat. Det var förmodligen också Stråle som lät plantera bok. Bokar som idag är mäktiga till både ålder och omfång. Precis som ekarna, som breder ut sina vida kronor. Men de stora träden gick en svår tid tillmötes under senare delen av 1900-talet, då åkrar och beten övergavs och markerna växte igen.

I döden föds livet

I områdets nordvästra hörn finns också grov hassel och död ved. De döda träden blir hem för mängder av insekter och svampar, som hasselticka, korallticka och kantarellmussling. De levande gamla träden lockar till sig lavar och mossor.

Gallring och bete

Med Hovets naturreservat vill vi återställa och utveckla en hagmark med grova ädellövträd. Vi vill också bevara lundmiljöerna med allt liv, och lika varsamt spara spåren från förr i marker och byggnader.

För att klara arbetet krävs både gallring och bete. Det kan alltså förekomma arbete i området, och du kan räkna med att möta betande djur.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hovets naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • elda annat än på angiven eldplats
  • medvetet störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur
  • inplantera djur- eller växtart
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.


Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
  • anordna organiserad ridning. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 37 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Från väg 202 tag norrut mot Sätra. I Sätra, tag första vägen åt höger (österut). Efter bron följ vägskyltar uppför berget till Hovet.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats