Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat länsstyrelsernas karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelserna erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Driftinformation

Du hittar driftinformation om länsstyrelsernas kartor och GIS-miljö på webbplatsen GIS på länsstyrelserna.

Driftinformation, GIS på länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, och information om vilka villkor som gäller för användandet av länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även länsstyrelsernas INSPIRE-data, och länkar till andra myndigheters geodata.

Hjälp att använda Geodatakatalogen

Använd rutan Fritextsökning i övre vänstra hörnet i Geodatakatalogen för att söka fram geodata. Du kan också filtrera sökningen på geografiskt område, ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Geodatakatalogen har en inbyggd hjälpfunktion med manual, som du hittar i menyn uppe till höger i Geodatakatalogen.

Karttjänster i Västra Götaland

Informationskartan
Vi presenterar geografisk information i ett webbgis som vi kallar Informationskartan. Kartan vänder sig såväl till allmänhet som för professionella användare.

Kartan innehåller ett urval av olika kartskikt som Länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter. Du hittar bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur som strandskydd, och fornlämningar.

Observera att Informationskartan inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun. Innehållet kompletteras med mer information allt eftersom.

Ämnesspecifika kartor

Länsstyrelsen i Västra Götaland har också flera ämnesspecifika kartor där endast information om just det ämnesområdet visas.

Jaktområden

Kartan visar registrerade älgjaktsområden (älgskötselområden och licensområden), älgförvaltningsområden, kronhjortsskötselområden och viltvårdsområden som administreras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För närvarande visas endast de älgjaktsområden som redan har förts över till vårt nya kartstöd.

Vattenarkivet
I Vattenarkivet finns många handlingar av intresse för alla som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller främst material som handlar om markavvattning, till exempel dikningar, invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark. I vattenarkivet finns material från 1880 till 1998. Äldre material finns i vissa fall hos Lantmäteriet och kan sökas fram via webbtjänsten Historiska kartor på Lantmäteriets webbplats.

Grön infrastruktur
För att skapa långsiktigt hållbara landskap behöver vi arbeta med grön infrastruktur. Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Kartan visar i huvudsak geodata framtaget inom arbetet med handlingsplanen i Västra Götalands län. Även nationellt geodata inom grön infrastrukturarbetet visas.

Kosterhavet
Kartan visar gränser för Kosterhavets nationalpark samt naturreservat och naturvårdsområden. Kartan visar också andra typer av naturvårdsbestämmelser och anordningar inom nationalparken och intilliggande naturreservat och naturvårdsområden. Även Hvalers nationalpark i Norge visas.

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige – Hallands och Västra Götalands län

Kartan innehåller lager som kan användas för att lokalisera klimatriskområden för kulturmiljöer. Här ingår förutom kulturmiljöobjekt även SMHI:s klimatscenarier fram till slutet av seklet, kartskikt med mark- och landskapsanknytning samt översvämningskartering för de största vattendragen och havsnivåhöjning. Kartan sammanställdes inom ett samarbetsprojekt med olika kulturmiljöaktörer i Halland och Västra Götaland.

Ytavrinning och lågpunkter

Kartan visar ytavrinning och lågpunkter utifrån avrinningsområden och bygger enbart på Lantmäteriets höjdmodell (Grid 2+). I analyserna behandlas marken därför som en hårdgjord yta och det blir viktigt att även känna till platsspecifika förutsättningar. Karteringen kan ändå ge en indikation på hur ytavrinningen ser ut vid kraftigt regn och var i terrängen det kan bli vattenansamlingar. Underlaget kan exempelvis användas i arbete med klimatanpassning inom fysisk planering, beredskapsplanering för skyfall och dagvattenhantering. WebbGIS:et är fortfarande under uppbyggnad och mer information kommer läggas till.

WebbGIS för 12:6-samråd

WebbGIS för 12:6-samråd innehåller data som kan användas som underlag vid samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, det vill säga vid åtgärder som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö.

Ladda ner data
Vill du ladda ner Länsstyrelsen Västra Götalands data eller använda dig av våra WMS-tjänster, så finner du dessa i Geodatakatalogen. Här hittar du också ett urval av andra myndigheters data.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben.

Användarmanual för länsstyrelsernas karttjänster Pdf, 3.8 MB.

Mer information om länsstyrelsernas kartor och geodata

Du hittar mer information om länsstyrelsernas gemensamma GIS-miljö, geodata och kartverktyg på webbplatsen GIS på länsstyrelserna.

GIS på länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss