Korpebobergs lövskogar

Korpebobergs lövskogar. Foto: Peter Wredin

I trakten av Marbäck på Åsundens östsida finns ett flertal lövskogsområden. En särskild koncentration – Korpebobergs lövskogar – finns kring gårdarna Näsboholm, Kärrabo och Korpebo. Landskapet är kuperat och omväxlande med hagmarker och en nästan kilometerlång, blockrik bergbrant. Flera av ädellövskogsbestånden i området har en rik, kalkpåverkad och lundartad flora.

Många olika skogstyper finns inom reservatet. I mer kuperade och blockrika delar dominerar lind och lönn. Växter du kan hitta här är till exempel vårärt, trolldruva och springkorn.

På djupare, mer näringsrika jordar dominerar alm och ask. Många av de gamla träden bär spår av hamling. Floran är mycket rik med till exempel lungört, tandrot och hässleklocka. På de äldre träden finns en intressant moss-, lav- och vedsvampsflora.

Fågelliv

Fågelfaunan är rik med arter som kattuggla, stjärtmes och stenknäck. Bland hackspettarna finns bland annat mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och spillkråka i området.

Kulturspår

Reservatsområdet utgör delar av åkermarkerna till flera av gårdarna i området. Flera av de gamla gårdarna finns omnämnda redan på 1300-talet. För delar av området finns intressant äldre kartmaterial, som visar att markerna under lång tid brukats som slåtteräng och betesmark.

Landskapet är av stort kulturhistoriskt värde och flera intressanta spår och lämningar finns i området, till exempel odlingsrösen, äldre åkrar och vägar.

Tillgängligt område

Den gamla banvallen som löper genom reservatet fungerar numera som en del i cykelleden ”Åsunden runt” och i vandringsleden ”Åsundenleden”. Från banvallen gör vandringsleden en avstickare upp till en liten rastplats på Korpeboberg, varifrån man har en fin utsikt över Åsunden. Reservatet är också ett närströvområde för bland annat Marbäcks tätort och för Näsboholms stugområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Korpebobergs lövskogar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande
 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld
 • tälta
 • plocka eller gräva upp växter
 • samla in växter eller djur
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller kullblåsta träd
 • medföra okopplad hund,
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006
Areal: cirka 57 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Delar av reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Korpebobergs lövskogar ligger cirka 7 kilometer söder om Ulricehamns tätort, väster om väg 157 Ulricehamn-Limmared. Området nås via väg mot Näsboholm.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss