Blomberg

Runt Blomberg och de andra stora gårdarna på Kinnekulle står många gamla lövträd. Eken är vanligast, men vid Blomberg finns även ståtliga oxlar, lindar, askar och almar.

Många av ekarna är gamla. Vissa är flera hundra år. Andra är rätt så unga, bara hundra eller tvåhundra år. Ur ett naturvårdsperspektiv är detta perfekt. De yngre träden kommer att kunna ersätta dagens jätteekar i framtiden.

Det värdefulla eklandskapet

Kinnekulles västsida är ett av Europas mest värdefulla ekområden. Här växer omkring 1 500 grova ekar. Ändå är dagens imponerande bestånd av jätteträd troligtvis bara en spillra av vad som fanns på Kinnekulle för ett par hundra år sedan. Antalet gamla träd har minskat kraftigt i Europa. Faktum är att en stor del av vår världsdels gammelekar numera återfinns inom Sveriges gränser. Att bevara de svenska ekhagarna är därför en uppgift av internationell betydelse.

Levande höghus

En gammal ek är ofta hem för mängder av små djur, svampar och lavar. Det sägs att så många som en miljon individer kan leva i en enda stor ek. Eken är alltså som naturens eget höghus. Vissa arter lever på stammen, andra på bladen eller vid rötterna. De flesta bor dock inne i trädet där de tuggar i sig av veden. Många av arterna som trivs i gamla träd är mycket sällsynta idag.

Hälsning från forntiden

Vid parkeringsplatsen i reservatets sydvästra hörn har bronsålderns Kinnekullebor ristat meddelanden i sandstenshällen. Kanske en hälsning till oss efterkommande. En 3 000 år gammal hälsning, något som onekligen stämmer till en stunds eftertanke.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Blomberg, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • cykla annat än på Kinnekulle vandringsled. Det förbjudet att anordna cykeltävlingar
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning.

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 81 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Blomberg ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Hitta hit

Naturreservatet Blomberg ligger på sydvästra delen av Kinnekulle.

Två parkeringsplatser finns. En längst i sydväst av reservatet, tag av från vägen mellan Västerplana och Källby mot mot Blombergs hamn. Den andra ligger längst i nordost av reservatet utmed vägen mellan Västerplana och Husaby.

Kinnekulle vandringsled löper längs hela östra sidan av reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.