Skår

Naturreservatet Skår ligger nordväst om Skepplanda inom Risveden som är ett glest befolkat område som domineras av barrskog. Terrängen är kuperad med bergbranter på flera ställen.

Skogen i området består till största delen av gammal naturskogsartad barrskog med en blandning av gran och tall. Men även yngre, mer skogsbrukspräglade, skogspartier finns insprängt i området. Det förekommer också inslag av ek, hassel, björk och rönn. I området förekommer även ett antal skyddsvärda rödlistade arter av bland annat marksvampar. Fågelfaunan är typisk för området med förekomst av tjäder, skogsmesar och hackspettar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skår men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • Gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar.
  • Medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt eller vid eftersök av skadat vilt
  • Anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
  • Utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016
Areal: Cirka 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Hitta hit

Skårs naturreservat ligger nordost om Skepplanda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.