Rånna Ryd

Naturreservatet sträcker sig drygt fem kilometer i nordsydlig riktning utmed platåberget Billingens östra sluttningar. Hela området präglas av berget. Kanten på bergsplatån övergår i stup och rasbranter som är kraftigt lutande och delvis mycket svårforcerade.

Längre ned utmed bergssluttningen breder ett landskap med kullar, terrasser och svackor ut sig. Här finns öppna betesmarker och ett mosaikartat landskap där öppna betesmarker och trädklädda betesmarker ligger i nära anslutning till varandra.

Många sorters skog

I reservatet finns stora arealer lövdominerad skog. Här finns många typer av lövskog. Exempelvis brantskogar, klibbalskogar och ask-almlundar. Brantskogarna har inte rörts på lång tid och tillgången på död ved är god. Brantskogarna övergår i öppna eller trädklädda betesmarker.

Rikt växt- och djurliv

Markerna är starkt kalkpåverkade. Reservatet är därför rikt på ovanliga arter. Bland annat många svamparter. Törnskata och stenknäck är karaktärsfåglar i Ryds ängar. Drygt 20 registrerade fornlämningar finns också inom reservatet. En av de större fornlämningarna är fornborgen Ymsingsborg på Billingens platå.

Två fina utsiktsplatser

Närheten till Skövde gör området till ett viktigt rekreationsområde. Billingeleden löper i nord-sydlig riktning genom reservatet och det finns även andra markerade leder och många stigar i området. I Ryds ängar och Lidens ängar finns naturstigar, informationsskyltar och sittgrupper utplacerade. Vid Ymsingsborg och Ryds grottor finns fina utsiktsplatser.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Rånna Ryd men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • gräva upp växter eller växtdelar
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • cykla eller rida annat än på anlagd väg
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på anvisad eldplats enligt skötselplanen.

Det är dessutom inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 200 deltagare
 • klättra i berg
 • plocka eller insamla gräs, örter, lavar, mossor, insekter och svamp med undantag av bär eller matsvamp.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 442 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Rånna Ryd ligger läns Billingens sluttning och nås lättast från vägen mellan Ulveket och Rånna.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats