Säveån - Hedefors

Välkommen att njuta av strömmande vatten och rika randskogar kring Säveån. Det gröna rum av olika trädslag som omger Säveån skapar en avskildhet från närliggande vägar, järnvägar, bostäder och industrier.

Vitsippor och fiskväg

Naturreservatet Säveån Hedefors ansluter till det uppströms liggande reservatet ”Säveåns dalgång” I naturreservatet finns vackra raviner och ädellövskog. Här ligger också den konstgjorda bäck som utgör en ”fiskväg” förbi Hedefors kraftverk. Genom vattnets eroderande verkan har ån och tillflöden skurit sig ner i lersedimenten och bildat landskapsformer som ravinbildningar, meanderbågar med mera.

I några avsnitt, bland annat kring den så kallade Paradisebäcken, finns något äldre klibbalsdominerade ädellövskogar med en rikare flora. Här finns också en del intressanta vedsvampar, exempelvis kantarellmussling och sotdyna, den senare rödlistad. Markfloran är anpassad till lövträdsdominansen i skogspartierna och under tidig vår blommar vitsippor och svalört i riklig mängd. Senare under året märks arter som strutbräken och springkorn.

Strutbräken. Foto: Lennart Olsson

Från parkeringen i Hedefors finns en stig ner till den anlagda fiskvägen och längre ner i reservatet. Målsättningen är att på sikt förbinda dessa stigar med uppströms liggande reservat och med strandnära leder ner mot Lerums tätort. När detta är klart kan området nås från pendeltågstationerna i Lerum och Stenkullen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Säveån Hedefors, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld annat än i eldstäder vid iordningställd rastplats
 • tälta
 • ställa upp husvagn eller campa
 • rida, med undantag för befintliga vägar
 • framföra motorfordon eller vattenfarkost med motor med undantag för vad som behövs för kraftverkets behov utplantera växter eller djur
 • skada träd och buskar genom exempelvis brytning av kvistar.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012
Areal: Cirka 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lerum

Hitta hit

Från E20 sväng av avfart 86 och håll mot Stenkullen. Kör Hedeforsvägen in i Hedefors samhälle, cirka 50 meter innan bron finns en parkeringsplats på vänster sida.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.