Svartekulla

Ån Tidan i förgrunden med intilliggande mader och skog. Foto Helena Bager

Naturreservatet Svartekulla ligger utmed ån Tidans meandrande vattenfåra, gränsen i väst går mitt i ån Tidan. Området är präglat av att Tidan regelbundet översvämmas, flacka mader breder ut sig som är värdefulla för fågellivet.

Kring Tidan finns värdefulla strandmader som översvämmas kontinuerligt och Svartekulla är inget undantag. Maderna är viktiga för fåglar men även en del intressant flora finns i intilliggande områden som kan sprida sig till naturreservatet. Det är på många ställen riktigt blött och svårforcerat.

Två mindre skogsområden sticker upp på sandåsar mitt i det blöta. Skogen som växer här är barrblandad lövskog med mycket död ved som bl a insekter och svampar gillar. Man kan se spår av att skogen förr har betats i form av kjolgranar, gamla enar, gläntor här och där samt en del rester av en hävdgynnad flora.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • Flytta, ta bort eller på annat sätt skada döda träd och buskar, oavsett om de står upp eller ligger ner.
  • Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel av betesdjur eller jakt

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2021-12-07
Areal: 14 ha
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Tidaholm

Ingår i det större Natura 2000 området Eldslyckan-Kobonäs

Hitta hit

Svartekulla ligger på östra sidan utmed ån Tidan, bara ca 3,5 km norr om Tidaholm.