Vråhålan

Södra Mösseberg delas i två delar av Vråhålan, som är en kilformad och djup sprickdal. Markabäcken som avvattnar Bergsjön rinner genom hela reserva­tet i dalens botten.

Den västra delen av Vråhålan består av 20-25 meter höga, nästan lodräta branter. Söderut vidgar sig dalen betydligt och sluttningen planar ut.

Området täcks till största delen av skogsmarker av olika slag. Öppna marker utgörs av rikkärr, branter och ett par äldre åkrar. Gemensamt för den största delen av skogsmarken är att den uppkommit naturligt efter att betes- ­och slåtterbruket upphörde under 1900-talet. Skogen har sedan i mycket begränsad utsträckning varit föremål för skogsbruksåtgärder vilket medfört att den idag är naturskogsartad och hyser höga biologiska värden. Den när­ingsrika berggrunden och god tillgång på vatten samt den variationsrika mosaikmiljön bidrar ytterligare till att förstärka skogens naturvärden.

I sluttningarna i Vråhålan finns ett 10-tal rikkärr av olika storlekar. Det är det största antal rikkärr samlade på ett område som finns i länet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vråhålans naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • klättra
 • elda
 • samla in insekter, mossor och lavar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur
 • utplantera växt- eller djurart
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna idrottstävling eller lägerverksamhet.

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

 • När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel
 • När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinventeringar vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2012
Areal: cirka 85 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss