Nöddökilen

Foto: Martin Fransson

Nöddökilen är en mycket grund havsvik. Bottnen består i hela kilen av lersediment och är oftast blottlagd vid ebb. Kilens inre delar omges av ett mycket flackt landskap. Dessa marker är så låglänta att de oftast översvämmas under extrema högvatten.

Här finns ett rikt fågelliv både under häckningssäsongen och flyttningsperioderna. Många intressanta arter har noterats som till exempel gluttsnäppa, brushane, rödbena och häger. Området är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under våren.

Intressant flora

På reservatets strandängar och fastmarksängar är artrikedomen stor. Högre upp finns torräng och bårder av lövsnår med apel, brakved, hartsros, olvon, rönn, slån och vårtbjörk finns också i området. Här trivs till exempel blåsippa, gullviva och kungsmynta.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Nöddökilens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • campa.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet nås via vägen till Rävö, en avtagsväg från vägen E6 - Råssö. Reservatet ansluter till naturreservatet Älgöleran-Mjölkarekilen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.