Lysegården

Foto: Jennifer Hood

Lysegården ligger ungefär 2,5 kilometer norr om Diseröd i Kungälvs kommun. Ungefär mitt i reservatet bildar Vallerån ett cirka 38 meter högt vattenfall ner längs berget Örnekulans sydsida.

Reservatets västra del kallas för Varpedalen och utgörs av ädellövskog. Längs rasbranten i övre delen växer framför allt ek och hassel och här finns gott om död ved. Nedanför vattenfallet meandrar Vallerån österut mot Göta Älv. Ravinskogen i åns dalgång utgörs huvudsakligen av al, med tät undervegetation av hägg, alm och ask. Reservatets nordöstra del utgörs av en blockrik brant, öster om vattenfallet, vid Örnekulans sydsluttning.

I reservatet finns en rik moss- och svampflora.

Lysegården. Foto: Jennifer Hood

Foto: Jennifer Hood

Värdefulla vattenmiljöer

Vallerån har höga värden som livsmiljö och reproduktionsplats för havsöring. I de övre delarna av dalgången, där ån har ett forsande och stråkande förlopp.

Inom reservatet finns inga anordningar eller anläggningar för friluftslivet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lysegården men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon eller cykla annat än på befintliga vägar
  • plocka, gräva upp eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag av bär och matsvamp
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • medföra okopplad hund, (gäller ej jägare med jakträtt vid jakt)
  • göra upp eld
  • rida annat än på befintliga vägar och stigar
  • klättra i bergsbranterna.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 29 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Lysegården ligger norr om vägen mellan Diseröd och Jörlanda.

Har du bil, parkera vid golfbanans parkering och gå ner längs vägen genom golfbanan tills du ser fallet vid en klippa.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.