Gåran

Naturreservatet Gåran ligger på Sydbillingens sydsluttning, cirka 2,5 kilometer norr om Häggums kyrka. I norr gränsar reservatet till naturreservatet Sydbillingen, i övrigt omges det av produktionsskog.

Naturreservatet består av äldre granskog på fastmark, mer eller mindre öppna våtmarker med tall och björk samt sumpskogar med senvuxen gran och björk. Området har lång kontinuitet som granskog, även om det här liksom på många andra ställen har förekommit skogsbete. Under perioden med skogsbete var skogen sannolikt glesare än i idag.

Granen dominerar i reservatet med inslag av tall och björk. Speciellt i den västra och södra delen av reservatet finns gammal granskog med grova granar. Tillgången på död ved skiftar inom reservatet, men är mycket god i de södra delarna.

Stora delar av reservatet består av myrmarker och sumpskog. Myrmarkerna är tämligen öppna och endast bevuxna med ett glest trädskikt av tall och björk. Sumpskogarna består huvudsakligen av senvuxen gran och björk med en frodig epifytflora av lavar.

Få spår av skogsbruk

Något modernt skogsbruk har inte förekommit, men det finns spår efter viss plockhuggning i reservatet. Helhetsintrycket av skogen är att den är orörd av modernt skogsbruk och området hänger väl samman med den vildmarkskaraktär som kännetecknar det angränsande naturreservatet Sydbillingen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Gåran men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Undantag: Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur
  • cykla eller rida
  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 27 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Hitta hit

Gåran ligger 8 kilometer sydväst om Skövde och 3 kilometer norr om Häggum. Parkeringsplats finns inte.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss