Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vingängen

Vingängen är ett tätortsnära naturreservat strax söder om Axvalls samhälle i Skara kommun. I naturreservatet finns bland annat en betesmark som har hävdats under lång tid. Där finns därför många, grova vidkroniga ekar.

Naturreservatet Vingängen är bildat av Skara kommun. Vingängen karakteriseras av en ek- och björkdominerad hagmark som betas med nötdjur och hästar. Flera andra trädslag såsom oxel, lönn, lind och rönn finns också i betesmarken. Åtta av ekarna är så kallade ”jätteträd”. För ek innebär det att omkretsen är större än sex meter.

På de gamla grova träden trivs flera sällsynta arter såsom lavarna rostfläck, sotlav och kattfotslav samt mossorna krusig ulota och hjälmfrullania. I fältskiktet finns flera naturvårdsintressanta hävdarter till exempel backtimjan, slåttergubbe, ängsvädd, ormrot, stagg, och kattfot.

Ängsull. Foto: Örjan Nilsson

I den västra delen av naturreservatet finns en barrblandskog med visst inslag av lövträd. Skogen är idag tydligt påverkad av skogsbruk. Men med tiden kommer skogen att utvecklas mot naturskog, med ett ökande inslag av lövträd. I norra delen av naturreservat finns några åkrar och en del öppen betesmark.

Under sommarhalvåret betar nötkreatur i den östra delen av naturreservatet. Denna del är mycket rik på fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar i form av fornåkrar, förhistoriska, gravar, husgrunder, odlingsrösen med mera. De är troligen lämningar från den forntida/medeltida byn Norra Ving.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Vingängen, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (till exempel gräva upp växter)
 • medföra hund som inte är kopplad under tiden 16 april-31 oktober i de delar av reservatet som betas
 • göra upp eld
 • framföra motorfordon annat än för transporter som krävs för skötseln av reservatet
 • parkera annat än på anvisad plats
 • cykla eller rida i kärr och våtmarker. Cykling och ridning får inte ske på ett sådant sätt att naturvärden eller spår och stigar skadas
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010
Areal: cirka 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skara kommun
Kommun: Skara

Delar av Vingängen ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Vingängen ligger strax söder om Axvalls samhälle i Skara kommun.

Om du färdas med bil hittar du enklast hit genom att svänga av riksväg 49 vid Axvall mellan Skara och Skövde. Fortsätt genom Axvalls samhälle. Det finns flera parkerings- och informationsplatser för naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss