Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björnareåsen

Foto: Kaisa Malmqvist

Annorlunda geologi ger rik flora. Björnareåsen utgörs av så kallad grönstensberggrund vilket påverkar floran i området.

Detta tillsammans med den äldre grova tallskogen, bäckravinen med fuktiga omgivningar, lövskog, branter och en stor mängd död ved har givit upphov till ett biologiskt ovanligt rikt område för dessa trakter. Mindre vanliga arter som trolldruva, liten häxört och kommunens största bestånd av blåsippa finns här.

Tallskogen på Björnareåsen är upp emot cirka 150 år. Hassel förekommer överallt på åsen på grund av den speciella geologin. Skogens ålder tillsammans med alla lågor och torrakor samt frånvaron av spår av modernt skogsbruk gör att beståndet har naturskogskaraktär. Den näringsrika leran i bäckdalgången ger upphov till en frodig lundmiljö som dessutom är orörd. Här finns exempelvis bäckbräsma, vätteros och skogsbingel. Svampfloran är också rik inom området. Utefter själva bäckravinen nedanför åsen finns sumpskogsbestånd med klibbal.

Björnareåsen ligger norr om Tultered i Partilles nordöstra delar, vid ett av Brodalsbäckens källflöden. Området domineras av ett markerat berg, Björnareåsen. Väster om detta ligger en lägre höjd, Arkesåsen. Genom området slingrar sig en gren av Brodalsbäcken, Tulteredsbäcken. Området är naturreservat sedan år 2001.

Områdets södra delar kring Tulteredsbäcken domineras av lövskog i ett litet ravinlandskap. Här finns både klibbal, ask och ek. Hasseln är vanlig i hela området, ibland som grova så kallade hässlen.

Själva Björnareåsen (119 meter över havet), består av en grönstensbergart som påverkar marken runtomkring. Till skillnad från det kalkfattiga urberget i Partille, har vittringen av åsen inneburit ett inslag av kalkgynnade växter, till exempel blåsippa och ådrig torsklav. Åsen domineras av en äldre tallskog, med cirka 150 år gamla träd, och ett stort inslag av död ved i form av torrakor och lågor. Här finns också gott om stup, stora och små stenblocksområden, sumpskog och andra vattenmiljöer. Allt detta skapar en mycket variationsrik miljö. I området finns en rad arter som kräver just äldre skog och död ved. Här finns bland annat örterna vätteros och trolldruva, lavar som puderfläck och jaguarfläck, svampar som blomkålssvamp, gransotdyna och olivjordtunga samt fåglar som järpe, mindre hackspett och nötkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Björnareåsen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla och rida annat än på anlagd väg
  • tälta, eller uppställa husvagn/husbil
  • göra upp eld
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
  • plocka eller samla in mossor, lavar och vedlevande svampar (tickor) samt växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2001
Areal: cirka 45 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Partille

Hitta hit

Reservatet nås via infart genom Jonsereds fabriker samt från Tultered.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss