Havstensfjorden

Foto: Mikael-Reinhardt

Havstensfjorden är en av få stora, relativt orörda grunda vikar, med högproduktiva bottnar i den inre skärgården. Den har stor betydelse som lek- och uppväxtområde för fisk och ryggradslösa djur samt är ett viktigt flytt-, häcknings- och ruggningsområde för fåglar.

Det stora sammanhängande marina grundområdet med vegetationstäckta bottnar av ålgräs, vegetationsfria ler- och sandbottnar samt ostron och blåmusselbankar, utgör viktiga miljöer för en mängd olika organismer. Här finns goda förutsättningar för en rik livsmiljö med ryggradslösa djur, fiskar och fåglar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Havstensfjordens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil och tillhörande tält
  • rida annat än på markerade ridleder
  • medföra okopplad hund. Förbudet gäller inte vid jakt
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen vistas på maderna norr om Mollön, under tiden 1 april-15 juli, inom det område som framgår av beslutskartan (bil. 1a, se nedan)
  • framföra någon form av vattenfarkost i en hastighet över 5 knop (stora viken) respektive 3 knop (öster om Mollön), inom de vattenområden som är markerade i beslutskartan (bil. 1a, se nedan). Fartbegränsningen gäller inte i rännan in till Lanesund/Svälte kile
  • sätta ut nya bojförtöjningar. Förbudet gäller inte befintliga bojar enligt bilaga 1b, se nedan, eller sådan boj­förtöjning för strandfastighetsägares behov som avses i föreskrift A.3. Befintliga, friliggande bojar ska märkas med ägarens namn och telefonnummer eller fastighetsbeteckning, senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft
  • utplantera växt- eller djurart.

Beslutskarta - Bilaga 1aPDF

Befintliga bryggor och bojar - Bilaga 1bPDF

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 1932 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Uddevalla

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.