Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hårssjön-Rambo mosse

Bild över bergsknalle med ljung. I bakgrunden syns en äng och träd.

Rambo mosse. Foto: Länsstyrelsen

Med sitt läge nära Göteborg, Mölndal och Mölnlycke är Hårssjön-Rambo mosse ett viktigt tätortsnära naturområde både för dess naturvärden men framförallt friluftslivet. Fågelskådning, vandring, orientering, ridning och cykling är några populära aktiviteter. Området är stort och ger en känsla av vildmark och orördhet trots att du är nära tätorten.

Hårssjön-Rambo mosse har en varierande sammansättning av miljöer med bland annat ädellövskog, strand- och sumpskogar och myrmosaik. Tall- och ekskog dominerar på de höga höjderna medan skogen i branterna består av naturskogsartad blandskog. Hårssjön är en näringsrik slättsjö som är viktig för ett stort antal fågelarter som häckar och rastar i sjön och dess närområde. Rambo mosse är ett stort värdefullt myrkomplex som domineras av en stor, öppen, orörd och svagt välvd mosse med välutvecklade höljor och tuvor och ett randkärr. Hällmarksskogen som finns runt Rambo mosse är områdets mest framträdande naturtyp. Här trivs bland annat hasselsnok och nattskärra. Nattskärran har här en av sina tätare populationer i landet.

Bild över sjö med blå himmel. 

Hårssjön. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Hårssjön-Rambo mosse naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Flytta, ta bort eller på annat sätt skada döda träd och buskar, oavsett om de står upp eller ligger ner.
 • Utplantera växt-eller djurart annat än då utplantering sker på uppdrag av Länsstyrelsen i restaureringssyfte.
 • Ställa upp husvagn eller husbil över natt.
 • Framföra motorbåt förutom båt driven av elmotor.
 • Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel av betesdjur eller jakt.
 • Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade. Förbudet gäller inte medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.
 • Rida utanför vägar och stigar.
 • Cykla, eller utföra annan fysisk aktivitet såsom mossfotboll eller fysträning som skadar vegetationen eller stör fågel- och djurlivet på Rambo mosse och Hårskeröds mosse.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • Anordna läger, tävlingar och andra arrangemang med fler än 200 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 30 mars 2022
Areal: 472 ha, varav vatten 54 ha
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Härryda och Mölndal

Hitta hit

Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse är beläget i nära anslutning till Göteborg,
drygt tre kilometer sydväst om tätorten Mölnlycke och cirka fem kilometer sydost om Mölndals stad.

Det finns en parkering norr om sjön Horsikan utanför reservatet och
ytterligare parkeringsytor kommer att anläggas, bland annat söder om Håledal där
det idag finns en parkeringsficka.

Tre busshållplatser finns i nära anslutning till den norra gränsen av naturreservatet och två söderifrån. Bohusleden går in i områdets nordvästra del och fortsätter sedan norrut. I sydöst vid Hårskeröd binds stigar från reservatet ihop med Lahall där man kommer in på en led som går Finnsjön runt.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss