Klippan

Tre moränåsar i nord-sydlig riktning dominerar landskapet i Klippan, som till större delen är bevuxet med drygt 150 år gammal barrskog. Högt beläget på den mellersta åsens nordsluttning ligger resterna av det forna hemmanet Klippan.

Gården Klippan, före 1908 benämnt Assaretorp, är en av de äldsta i Hindås och Björketorps socken. De nu förfallna byggnaderna har legat på sin nuvarande plats åtminstone sedan 1811. Det kulturhistoriska värdet är stort. Här finns ruiner - grunder, spismur och en hög skorstensstock- efter boningshus och ladugård.

Vårdträd och fägata

På gårdstunet står vårdträdet, en hamlad ask, fortfarande kvar. Stenmurar och odlingsrösen omgärdar de forna åker- och slåttermarkerna och vittnar om den möda som under gångna sekel lagts ner för att kunna bruka marken. Norr om gården ligger en välbevarad fägata. Markerna runt torpet hålls öppna med slåtter och i slutet av juli varje år anordnas slåttergille.

Intressanta växter

I den gamla urskogsliknande skogen finns gott om lågor, alltså omkullfallna träd, och torrakor som är hemvist för ett otal mossor, lavar och svampar samt småkryp av olika slag. På de kvarvarande öppna ängsytorna förekommer slåttergubbe och stormåra. Fågellivet är rikt med arter som tofsmes, svartmes och större hackspett.

Stormarnas påverkan

Naturreservatet har påverkats starkt av det senaste decenniets olika stormar. Ett stort antal granar har blåst omkull eller dödats av granbarkborrar. På olika platser i naturreservatet kan man nu studera hur ny växtlighet etablerar sig. Om detta kan du läsa vidare i foldern Granbarkborren och Klippans naturreservat.

Ett märkt ledsystem, med utgångspunkt från Hindåsgården, berör områdets östra delar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Klippans naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon (avser ej parkeringsplatsen med anslutningsväg)
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • rida
 • cykla
 • skada berg, sten eller jord genom att bona, hacka, gräva eller liknande
 • skada träd eller buskar eller tillvarata eller på annat sätt skada vindfälle
 • plocka, gräva upp eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar (förbudet avser inte plockning av bär och matsvamp får egen konsumtion)
 • göra upp eld annat än på av förvaltaren iordningställd rastplats
 • tälta annat än på av förvaltaren avvisad plats i anslutning till gårdstomten
 • medföra hund som inte är kopplad (gäller ej för jakträttsinnehavare vid jakt)
 • utan tillstånd sätta upp tavla, skylt, affisch eller jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1983, utökat 2014
Areal: Cirka 106 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Härryda

Området ingår delvis i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Klippans naturreservat ligger 2 km sydost om Hindås i Härryda kommun. Parkering finns utefter vägen mot Rävlanda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss