Ytter-Gravaberget

Reservatet ligger i Öreälvens dalgång och utgörs av två flyggberg med flacka sluttningar och skarpa branter. Söder om bergen ligger Sundmyran som omgärdar en mindre tjärn och i sydväst gränsar reservatet mot sjön Stor-Gravatjärnen.

Gravaberget och Ytter-Gravaberget är två berg vars brantastup syns på långt håll från Öreälvens dalgång. På andra sidan är de betydligt flackare och det går lätt att följa de befintliga lederna upp till de båda bergens toppar. Därifrån har man en magnifik utsikt över bygden. På Gravabergets topp finns också en enkel stuga där man kan göra upp eld. Ett annat trevligt rastställe är vindskyddet vid Stor-Gravatjärnen.

Toppstugan.

En gammal skog

I bergens otillgängliga branter har det varit omöjligt att bedriva skogsbruk, och träden har blivit mycket gamla. Även de döda träden finns kvar, stående eller liggande på marken. I resten av reservatet har avverkningar förekommit, men det var så länge sedan att träden överallt börjar bli gamla.

Tall på höjderna och gran i sluttningarna

På höjderna är tall det vanligaste trädslaget. Många av de äldre träden har brandskador i stammens nedre del, och här och var står mäktiga brandstubbar. Skogen har brunnit regelbundet, men eftersom tallar är väl anpassade till brand kan de ofta överleva även om de får en skada. Längre ned i sluttningarna är marken fuktigare, brandspåren färre och granarna fler. I de fuktigaste delarna hänger långa lavar över trädens grenar. På marken växer en liten svårupptäckt orkidé, spindelblomster. I likhet med andra orkidéer är den fridlyst.

Ovanliga arter

Bland de fågelarter som förekommer i reservatet kan nämnas tretåig hackspett, sparvuggla och lavskrika. På liggande döda granar växer ovanliga svampar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ytter-Gravaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon. Snöskoter får dock användas på markerad skoterled om marken är snötäckt och väl tjälad.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inklusive stående eller liggande döda träd.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat, undantag medges för jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006
Storlek: 155 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat