Rävlidengruvan

Skogen i Rävlidengruvan är gles och i stort sett jämnårig med lika mycket gran som tall. Marken är blockig. Det växer mycket mossa och gräs och ibland är det svårt att skilja stubbar från stenar.

Äldre granar uppvisar tydliga brandljud. Området brunnit kraftig någon gång under 1900-talets början. Branden dödade förmodligen alla träd i området, höjdläget och bristen på fröträd har därefter gett upphov till en mycket gles tall-, gran- och lövskog. Tallarna har efter branden fått stå öppet, utan så mycket konkurrens, vilket kan förklara deras vida och spretiga utseende.

I reservatet hittar du en gles och väldigt fin skog.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rävlidengruvan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 18,3 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat