Ormsjökullen

Reservatet utgörs av de högsta delarna av Ormsjökullen och Snödberget med sluttningar främst åt sydväst och sydöst.

En liten bäck rinner mellan bergen, genom ett ravinområde och den sluttande skogen mot söder. Kring de brantaste delarna av syd- och sydvästbranterna är skogen till största delen talldominerad med nästan full skiktning med inslag av gran, björk, asp och lite sälg. Här finns gott om tallar runt 300 år.

I naturreservatet finns till största del tallar.

Torrakor i området

Mellan bergen och sluttningen mot söder ligger en bred och djup ravin med en liten bäck. Här är skogen delvis röjd men innehåller rikligt med främst självgallrade, klenare, granlågor. Torrakor uppträder ganska tydligt i området medan tillgången av lågor av tall, gran, björk och asp generellt är mer sparsam, även om den lokalt kan vara mer frekvent.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ormsjökullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 148 hektar
Kommun: Åsele
Skyddform: Naturreservat