Nymyrliden

Norna.

Nymyrlidens naturreservat är ett intressant besöksmål för den floraintresserade.

Spår av en tidigare brand i Nymyrlidens naturreservat.

Här växer bland annat den sällsynta orkidén norna och andra kalkgynnade växter så som grönkulla och tvåblad. Anledningen till att bland annat norna trivs i området är att det finns ett stort inslag av basiska mineraler i berggrunden och moränen vilket tillsammans med rörligt grundvatten skapar förutsättningar för en kalkkrävande flora.

Skogen består av äldre barrblandskog som bitvis domineras av tall och bitvis av gran med inslag av lövträd så som asp och sälg. Det finns gott om brända stubbar som vittnar om tidigare skogsbrand och skogen är troligtvis föryngrad efter branden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nymyrlidens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 6 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat