Ringåskullen

Myrarna är orörda, svagt sluttande starrkärr och ligger på en platå som avvattnas både åt öster via Järvsjön och åt nord och sydväst via bäckar som rinner ut i sjön Stor-Trehörningen.

Utspritt i myrlandskapet ligger även flera mindre tjärnar. Skogen i reservatet är till största delen 100–140-årig grandominerad, skiktad ur- och naturskog med inslag av betydligt äldre granar och tallar, måttligt med björk samt enstaka aspar och sälgar.

Rikligt med grova granlågor

Även myrkanterna är nästan urskogsartade med större inslag av tall än i övriga skogen och i de västra delarna av myrlandskapet finns allmänt (ställvis rikligt) med grova granlågor.

Ringåskullens karaktär av grannaturskog och myrmosaik, med gott om gamla och döda träd, gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

I naturreservatet kan du hitta en skog som har fått växa fritt utan mänsklig påverkan de senaste 140 åren.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ringåskullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006, 2009
Storlek: 166 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000