Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ringåskullen

Myrarna är orörda, svagt sluttande starrkärr och ligger på en platå som avvattnas både åt öster via Järvsjön och åt nord och sydväst via bäckar som rinner ut i sjön Stor-Trehörningen.

Utspritt i myrlandskapet ligger även flera mindre tjärnar. Skogen i reservatet är till största delen 100–140-årig grandominerad, skiktad ur- och naturskog med inslag av betydligt äldre granar och tallar, måttligt med björk samt enstaka aspar och sälgar.

Rikligt med grova granlågor

Även myrkanterna är nästan urskogsartade med större inslag av tall än i övriga skogen och i de västra delarna av myrlandskapet finns allmänt (ställvis rikligt) med grova granlågor.

Ringåskullens karaktär av grannaturskog och myrmosaik, med gott om gamla och döda träd, gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Barrskog och vy över skogslandskap.

I naturreservatet kan du hitta en skog som har fått växa fritt utan mänsklig påverkan de senaste 140 åren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ringåskullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2006, 2009

Storlek: 166 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger knappt 2 mil nordväst om Åsele och utgörs av delar av Ringåskullens tvådelade bergstopp, dess syd- och västsluttningar, samt myrlandet sydost om berget ner mot Järvsjön.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss