Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skalberget, Nordmaling

Vandra från den lummiga blandskogen vid Hörnåns strand upp till den karga hällmarkstallskogen på Skalbergets topp. Bland de knotiga gamla tallarna har du fin utsikt över omgivande landskap.

Skalberget är lättillgängligt då en körväg slingrar sig genom reservatet från Gräsmyr ut till väg 539. Det finns även flera mindre, lättvandrade stigar.

Ung lövbränna

I västra delen av Skalbergets naturreservat finns något så ovanligt som en ung naturskog. Den har troligtvis uppkommit till följd av en skogsbrand under 1900-talets första hälft. Den gamla barrskogen försvann och gav plats åt björk och asp.

Nu har det börjat komma upp granar mellan lövträden och den täta skogen har börjat självgallra, vilket betyder att många träd dör och ramlar omkull på grund av platsbrist. Det är en del av den naturliga successionen i en obrukad skog.

Den stora mängden död ved gör att många ovanliga naturskogsarter erbjuds livsutrymme. De granar och aspar som står kvar kommer att växa på sig och så småningom bli riktigt grova.

Döda och liggande träd i skog.

I reservatet finns många omkullfallna, döda träd.

Näringsrik granskog

Marken längs Hörnån är näringsrik. Granarna blir snabbt grova och här trivs lövträd som björk, asp, hägg och rönn. Marken täcks av krävande örter och gräs, till exempel torta, hässlebrodd, hultbräken, ögonpyrola och underviol. Här finns aspar som är flera hundra år gamla, riktiga giganter.

Hällmarkstallskog

Toppen av skalberget består av kala hällmarker med många små branter och raviner. Skogen är gles och växer mycket långsamt – en stor kontrast mot den lummiga skogen nere vid Hörnåns strand. Bland de knotiga tallarna kan du få se den vackra tofsmesen flyga omkring på jakt efter föda. Stanna en stund på toppen och njut av utsikten.

Närbild på liten gråbrun fågel.

Tofsmes.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skalberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark, samt att omlagra och bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 39 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax nordväst om Gräsmyr i Nordmalings kommun.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss