Stor-Norsjöberget

Stor-Norsjöbergets naturreservat ligger cirka 20 kilometer öster om Åsele ovanför högsta kustlinjen på mellan 360 och 520 meter över havet.

Naturreservatet består av Stor-Norsjöbergets högsta delar med angränsande sluttningar, främst åt norr och söder.

300 år gamla granar

Skogarna i reservatet består av urskogsartad granskog med varierande inslag av tall och löv. Det finns gott om grova, gamla träd upp till 300 år och även enstaka ännu äldre upptill 500 år.

Stora delar av området hyser en rik tillgång på stående död ved, lokalt även påtagligt med lågor av olika trädslag. Reservatet har även ett betydande inslag av asp och sälg vilket ytterligare förstärker områdets värden.

Flera sällsynta och rödlistade arter knutna till död ved och lång kontinuitet har hittats inom området, exempelvis, rosenticka, liten spiklav, gammel-granskål, lunglav, och ullticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Norsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 50 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat