Trehörningstjärnen

Trehörningstjärnen är ett ganska litet naturreservat som ligger på en låg ås mellan Trehörningstjärnen och Stormyrtjärnarna. Reservatet består av ett stycke gammal tallskog. Skogen är en fin tillflyktsort för gammelskogens växter och djur.

I Trehörningstjärnens naturreservat växer 200–220 år gammal tallskog. De gamla tallarna i reservatet är ofta plattkroniga och grovgreniga.   I den sydöstra delen av reservatet har tallskogen inte påverkats av avverkningar på lång tid, därför är skogen både flerskiktad och tät. Det finns rikligt med yngre tall i åldrarna 60 – 130 år, gott om 200-årigar och enstaka tallar som är upp emot 300 år gamla.

Här bor lavar på ved

Spridda i skogen finns även flera gamla grova björkar och aspar. Det är gott om stående döda tallar i reservatet. Det ger goda livsförutsättningar för vedlevande lavar, insekter och fåglar. Längs Trehörningstjärnens stränder och utmed Trehörningstjärnbäcken växer sumpskog med gran, tall, björk och sälg. Sumpskogen är olikåldrig och innehåller granar som är 140 år gamla.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trehörningstjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för att framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2013
Storlek: 25 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat